23 maj 2013

Wiesław Cyzman – Autoreferat

Urodziłem się 20 lipca 1955 roku. W latach 1962-1969 uczęszczałem do Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach, pow. Toruń. Od 1969 do 1974 roku uczyłem się w Technikum Leśnym w Tucholi. W tym czasie rozwinęło się moje zainteresowanie botaniką leśna.

Po ukończeniu Technikum Leśnego, bez konieczności zdawania egzaminu wstępnego rozpocząłem w 1974 roku studia biologiczne – specjalność nauczycielska – na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK Toruń. Dyplom uzyskałem w 1978 roku na podstawie pracy magisterskiej „Roślinność lasów leśnictwa Brzezie, k. Włocławka”, wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. Klemensa Kępczyńskiego i opieką mgr Tomasza Załuskiego (aktualnie dr hab., prof. UMK).

Od 20 sierpnia do 31 grudnia 1978 pracowałem na stanowisku nauczyciela przedmiotów przyrodniczych w Zbiorczej Szkole Gminnej w Stolnie, pow. Chełmno.

W styczniu 1979 roku rozpocząłem służbę wojskową jako podchorąży w Szkole Oficerów Rezerwy w Elblągu. Zakończyłem ją w grudniu w stopniu podporucznika Wojska Polskiego.

Jeszcze w trakcie odbywania służby wojskowej otrzymałem propozycję pracy na stanowisku asystenta w Zakładzie Geobotaniki, Instytutu Biologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Moim kierownikiem był profesor Tadeusz Głazek – wybitny specjalista od roślinności kserotermicznej i segetalnej. Pracownikiem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach byłem od lutego 1980 roku do 31 sierpnia 1982. Za pracę naukową dotyczącą zbiorowisk segetalnych województwa kieleckiego i województwa radomskiego otrzymałem Nagrodę Rektora WSP w Kielcach.

Po założeniu rodziny w 1981 roku, ze względu na utrudnione kontakty z powodu stanu wojennego, zrezygnowałem na własną prośbę z pracy w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, zmieniłem miejsce zamieszkania i przez jeden rok byłem nauczycielem biologii w Zbiorczej Szkole Gminnej w Lubrańcu, pow. Włocławek. W tym czasie otrzymałem od profesora Klemensa Kępczyńskiego propozycję pracy na stanowisku asystenta w Zakładzie Botaniki Ogólnej, Instytutu Biologii UMK Toruń. Pracę w tym Zakładzie rozpocząłem 1.09. 1983 roku. Prowadziłem zajęcia dydaktyczne z botaniki ogólnej i co roku byłem opiekunem kilku prac magisterskich. Pod kierownictwem profesora Kępczyńskiego rozpocząłem badania do rozprawy doktorskiej na temat „Zbiorowiska leśne i zaroślowe na terenie Kotliny Toruńskiej i Płockiej. Obroniłem ją na Radzie Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK 8 maja 1992 roku. W międzyczasie samodzielnie lub wspólnie z profesorem Kępczyńskim i profesorem Rejewskim opublikowałem 8 artykułów w Acta Universitatis Nicolai Copernici. Dotyczyły one zbiorowisk leśnych na Kujawach i Mazowszu.

Za napisaną pracę doktorską otrzymałem Nagrodę Rektora UMK. Jej wyniki docenił także Wojewoda Włocławski, z którego rąk otrzymałem w 1996 roku Nagrodę w Konkursie Wojewody Włocławskiego na prace Naukowe o Województwie Włocławskim za …„wzbogacanie wiedzy o środowisku przyrodniczym naszego regionu”…

Po uzyskaniu stopnia doktora oraz zmianach personalnych i strukturalnych na Wydziale pracowałem jako asystent w Zakładzie Taksonomii i Geografii Roślin Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska UMK Toruń (1.10.1995, do .30.09. 1998 r.) i Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody, Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska UMK Toruń. W okresie od 1.04.1999 do 30.09.2005 pełniłem funkcję adiunkta, a od 1.10.2005 roku jestem zatrudniony jako starszy wykładowca w Zakładzie Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody UMK Toruń.

Po obronie pracy doktorskiej w dalszym ciągu prowadziłem prace badawcze z dziedziny fitosocjologii leśnej, ekologii i ochrony środowiska, w tym ochrony przyrody, których efektem było kilkanaście publikacji naukowych.

W 2003 roku przy wsparciu Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu i Łodzi ukazała się moja monografia pt. Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Gostynińsko-Włocławskie”, przyroda, gospodarka, edukacja, turystyka, strategia działań, w której opisałem historyczne, środowiskowe i antropogeniczne uwarunkowania kształtowania się zbiorowisk roślinnych w jednym z największych kompleksów leśnych Polski „Lasach Gostynińsko-Włocławskich”. Wskazałem w niej między innymi sposoby gospodarowania w lasach przy pełnym zachowaniu ich walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Podobną tematykę zawierał opracowany w 2008 roku, w formie ekspertyzy              „Jednolity Program Gospodarczo-Ochronny dla Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Bory Tucholskie”.

Kolejną ważną pozycją z dziedziny ekologii leśnej, ochrony przyrody i właściwego gospodarowania w lasach jest monografia pod tytułem: „Siedliska i szata roślinna Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny” wraz zamieszczonymi w formie elektronicznej 48 tabelami fitosocjologicznych oraz mapami – mapą roślinności rzeczywistej i mapą form ochrony przyrody GWPK. Została ona wydana 2010 roku ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Płocku i Starosty Płockiego i jest skierowana zarówno do naukowców, przyrodników jak i praktyków leśnych. Niestety dotychczas nie ukazała się moja praca na temat innego, wielkiego kompleksu leśnego Pomorza i Kujaw – „Puszczy Bydgoskiej”, przygotowana na prośbę Wydawnictwa Wyższej Szkoły Gospodarczej w Bydgoszczy pod tytułem: „Szata roślinna Kotliny Toruńskiej”, która miała być kontynuacją i uzupełnieniem artykułu na ten temat profesora Walasa z 1969. Publikacja ta została jednak opublikowana w formie elektronicznej i jest dostępna dla zainteresowanych naukowców. Chętnie korzystają z niej również studenci.

W latach 90-tych ubiegłego stulecia dużo prac na temat zbiorowisk roślinnych prowadziłem sam lub z profesorem Kępczyńskim na obszarze Kujaw i Wysoczyzny Dobrzyńskiej, zwłaszcza w oderwanych od głównych kompleksów niewielkich, śródpolnych uroczyskach leśnych. Ich efektem jest kilkanaście publikacji oraz referatów wygłaszanych na konferencjach regionalnych i ogólnopolskich. np. referat „Szata roślinna Ziemi Dobrzyńskiej” wygłoszony na Konferencji „Środowisko przyrodnicze Ziemi Dobrzyńskiej”

Znajomość świata roślin i przyrody dawnego województwa włocławskiego zaowocowała tym, że w 1997 roku zostałem współkoordynatorem tematu badawczego monografii p.t. „ Środowisko Przyrodnicze w Województwie Włocławskim”, pod redakcją Stanisław Leszka Bagdzińskiego – profesora na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UMK. Za artykuły, które ukazały się w tej publikacji oraz za koordynację tematu badawczego otrzymałem w 1998 roku kolejną Nagrodę w Konkursie Wojewody Włocławskiego na prace Naukowe o Województwie Włocławskim.   Ponadto w piśmie do mnie z dnia 15.10. 1988 roku, w związku z reformą administracji publicznej i likwidacją województwa włocławskiego Wojewoda Włocławski podziękował za wieloletnią współpracę, pisząc między inny….”Prace badawcze prowadzone przez pana na terenie województwa, jak i społeczne zaangażowanie wzbudziły szacunek i uznanie osób i instytucji związanych z ochroną środowiska przyrodniczego w województwie włocławskim”….

Prace badawcze z dziedziny geobotaniki, którego efektem są publikacje naukowe i popularno-naukowe prowadziłem również w innych regionach województwa kujawsko-pomorskiego: na Pałukach, Ziemi Chełmińskiej i Borach Tucholskich. Wiedza na ten temat była wykorzystana między innymi w monografii z 2001 r. p.t. „Przyroda Województwa Kujawsko-Pomorskiego” (red. A. Przystalski), Wydawca: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki; Wojewódzki Konserwator Przyrody

Poza wspomnianym powyżej Wydziałem Ekonomii i Zarządzania UMK przy realizacji niektórych projektów współpracowałem także z innymi jednostkami UMK, na przykład z Instytutem Archeologii Średniowiecza i Czasów Nowożytnych UMK. W 2005 roku efektem tej współpracy była Nagroda Zespołowa Rektora UMK stopnia I za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowej w badaniach środowiska przyrodniczego zespołu osadniczego w Kałdusie.

Wiele danych na temat szaty roślinnej Pomorza i Kujaw oraz terenów przyległych pozyskałem w trakcie badań fitosocjologicznych wykonywanych na potrzeby planów ochrony rezerwatów przyrody i innych obszarów chronionych oraz programów ochrony przyrody w Nadleśnictwach RDLP Toruń i RDLP Szczecinek. Byłem między innymi konsultantem przy wykonywaniu mapy fitosocjologicznej w nadleśnictwach Kowal i Włocławek (aktualnie funkcjonują one jako jedno nadleśnictwo Włocławek).

Dużą uwagę  w swoich pracach zwracałem na dynamikę zbiorowisk roślinnych pod wpływem oddziaływań antropogenicznych, które opisałem w kilkunastu publikacjach. Dzięki współpracy z wykonawcami ocen i raportów oddziaływania na środowisko opracowałem metodykę inwentaryzacji i waloryzacji środowiska przyrodniczego, opublikowaną w 1996 roku. Została ona potem doskonalona i uzupełniana samodzielnie lub we współpracy z innymi autorami w publikacjach z 1997, 1998, 1999 i 2005 roku i jest wykorzystywana w wielu opracowaniach eksperckich. Tematyka ta znalazła się także we współautorskim opracowaniu na zamówienie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. „Podręczniku dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych” (red. J. Bohatkiewicz)

Wyniki wyżej opisanych badań i opracowań przedstawiane były na konferencjach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz na seminariach i sympozjach, takich jak:

 1. Konferencja na temat „Ochrona środowiska w budowie i eksploatacji autostrad Toruń 1999 –referat pt. Problemy oceny, ochrony i kształtowania środowiska biotycznego w otoczeniu autostrady A-1 na obszarze Kujaw,
 2. Konferencja   naukowa pt. „Przyroda, kultura i krajobraz regionu Pałuk (Lubostroń 16 – 18 maja 2001 ) – wygłoszenie referatu na temat „Naturalne i zniekształcone zbiorowiska leśne w Nadleśnictwie Szubin”
 3. Seminarium „Aktywna ochrona bioróżnorodności rezerwatu Jezioro Rakutowskie” 28.06. 2002, wygłoszenie referatu       Zbiorowiska roślinne rezerwatu „Olszyny Rakutowskie” i ich przemiany pod wpływem niestabilnych warunków hydrologicznych,
 4. Sesja Naukowa „Człowiek i środowisko przyrodnicze we wczesnym średniowieczu w świetle badań interdyscyplinarnych” – organizator Instytut Archeologii UMK Toruń, Toruń – Kałdus 2004. Referat pt. „ Szata roślinna okolic Kałdusa”, przygotowany wspólnie z prof. dr hab. M. Ceynowa-Giełdon i dr D. Kamińskim,
 5. Konferencja w ramach Programu „Człowiek a środowisko Polski w Europie – Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku – 20 kwietnia 2006, referat na temat „Walory przyrodnicze oraz możliwości edukacyjne na Obszarach Natura 2000 w regionie kujawsko-pomorskim”
 6. Konferencja ogólnopolska : Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach – Tuchola 2008 – referat ; Cyzman W., Kanenberg A. Zmiany w składzie florystycznym i strukturze zbiorowisk leśnych w wybranych rezerwatach na Kujawach i Pomorzu,
 7. Konferencja ogólnopolska : Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach – Tuchola 2009-       referat; Cyzman W., Zasięg i natężenie zmian w zespołach leśnych rezerwatu „Olszyny Rakutowskie” w latach 1969-2002,
 8. Seminarium naukowe, Kowal 2008 – „Obszary Specjalnej Ochrony – Natura 2000 w GWPK, Kowal-Goreń 2008 – referat: Cyzman W., „Delimitacja Pojezierza Gostynińskiego na tle istniejących i potencjalnych obszarów Natura 2000,
 9. Konferencja ogólnopolska: Formy i metody działań edukacyjnych realizowanych na terenie Parków Krajobrazowych, Kowal 2009 – referat: Cyzman W., Kuczborski P., Rola parku krajobrazowego w rozwoju badań naukowych i edukacji młodzieży szkół wyższych,
 10. Konferencja naukowa z okazji XXV Dni Drwęcy, Nowe Miasto Lubawskie – 2009, referat; Cyzman W., Kuczborski P.,2009, Rola Drwęcy w systemie ochrony przyrody Polski i Europy,
 11. Konferencja w dniu 08.11.2011. we Włocławku na temat: „Lasy dla zrównoważonego rozwoju”, Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej” –Wygłoszenie referatu pt. „Leśny Kompleks promocyjny Lasy Gostynińsko-Włocławskie” – historia i zasoby”,
 12. VIII Konferencja „Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie, Obce gatunki w lasach, Rogów, 29-30 marca 2012 r., Wygłoszenie referatu: Wpływ nasadzeń obcych gatunków drzew na strukturę syntaksonomiczną zbiorowisk leśnych, Wiesław Cyzman, Adam Barcikowski, Anna Wojciechowska,
 13. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne Krajobrazy Wiejskie 08-10.09.2011, Tuchola-Tleń, organizatorzy: Wyższa Szkoła Zarządzaniem Środowiska w Tucholi, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej,
 14. Konferencja „Środowisko przyrodnicze Ziemi Dobrzyńskiej” (1997) – referat; „Szata roślinna Ziemi Dobrzyńskiej”

Ogółem w trakcie pracy zawodowej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika opublikowałem 58 prac naukowych o łącznej wartości parametrycznej: 192 punkty. Brałem czynny udział w 14 konferencjach, sympozjach i sesjach naukowych.

Od czasu zatrudnienia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi prowadzę zajęcia dydaktyczne. Ich tematyka zmieniała się wraz ze zmianami strukturalnymi i celami dydaktycznymi uczelni i Wydziału. W pierwszych latach mojej pracy były to ćwiczenia z botaniki ogólnej i florystyki i fitosocjologii. W ostatnim dziesięcioleciu prowadzę przeważnie ćwiczenia i wykłady z przedmiotów przygotowujących absolwentów do pracy w instytucjach i organach zajmujących się ochroną środowiska, w tym ochroną przyrody oraz z drugiej strony w firmach wykonujących oceny i raporty oddziaływania na środowisko, zwłaszcza na obszary i siedliska Natura 2000. Do tych przedmiotów należą przede wszystkim: ochrona przyrody, instrumenty ochrony środowiska, waloryzacja środowiska naturalnego i antropogenicznego, podstawy fitosocjologii, monitoring i bioindykacja środowiska.

Prowadzę także zajęcia dla studentów studiów zamawianych dla Ochrony Środowiska w ramach projektu PO KL „Realizacja kształcenia zamawianego na kierunku ochrona środowiska z równoczesnym podniesieniem atrakcyjności kształcenia i wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia” : Planowanie środowiska na obszarach cennych przyrodniczo oraz „Ocena oddziaływania inwestycji liniowych na florę i faunę”.

Ponadto w 2011 roku brałem udział w realizacji projektu CSR płaszczyzna transferu wiedzy i kreowania wspólnych przedsięwzięć odpowiedzialnych społecznie. Projekt prowadzony przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, we współpracy z przemysłem, finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Kapitał Ludzki – 2011. Prowadziłem staż z ochrony środowiska, w tym ochrony przyrody oraz przedstawiałem możliwości edukacyjne Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska w tym zakresie.

Od początku pracy na UMK byłem angażowany jako opiekun nad realizowanymi w Zakładach, w których pracowałem, pracami magisterskimi i licencjackimi. Prowadziłem pracownie magisterskie i licencjackie. Łącznie opiekowałem się ponad 250 magistrantami i licencjatami. Kilku licencjatów byłem również promotorem.

Obecnie prowadzę pracownię specjalizacyjną dla I roku studiów uzupełniających (5 magistrantów) i pracownię dyplomową dla III roku (1 licencjant).

Z niektórymi magistrantami współpracuję także po zakończeniu przez nich studiów, zwłaszcza z doktorantami o czym świadczą wspólne publikacje.

W początkowych etapach pracy byłem opiekunem roku. Dla zainteresowanych botaniką leśną zorganizowałem obóz naukowy w Nadleśnictwie Osusznica. W bieżącym roku brałem czynny udział w „Fascynującym Dniu Roślin” organizowanym przez nasz Wydział.

W 2004 roku pomagałem przy organizacji Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, organizowanego przez oddziały PTB z Torunia i Bydgoszczy. Przygotowałem, poprowadziłem i opracowałem wspólnie z dr K. Białym wycieczkę geobotaniczną „Roślinność leśna w rezerwatach i lasach gospodarczych na Kujawach”. Przebieg trasy i krótki opis tematyki na poszczególnych etapach został przedstawiony w opracowaniu zjazdowym „ Wycieczki geobotaniczne, region kujawsko-pomorski” (red. E. Krasicka-Korczyńska, M. Korczyński”),

            Z uwagi na zadania statutowe Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, a zwłaszcza Zakładu Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody, własne zainteresowania oraz zapotrzebowania instytucji i organów odpowiedzialnych za ochronę przyrody w Polsce dużo czasu i zaangażowania poświęciłem zagadnieniom ochrony przyrody w regionie kujawsko-pomorskim i na Mazowszu.

Między innymi na prośbę wojewódzkiego konserwatora przyrody w dawnym województwie włocławskim wykonałem waloryzację przyrodniczą większości uroczysk śródpolnych na Kujawach. Ich dokumentacja znajduje się w zasobach Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Na tej podstawie, z mojej i profesora Kępczyńskiego inicjatywy utworzono 3 rezerwaty przyrody – „Koneck”, „Grodno”, „Stary Zagaj” i powiększono rezerwat „Kulin”.

Na potrzeby Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu sporządziłem inwentaryzację i opis naturalnych siedlisk przyrodniczych (zespołów roślinnych) podlegających, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie.(Dz. U 92 z 3.09.2001,poz.1029), ochronie prawnej na terenie gruntów zarządzanych przez nadleśnictwa nadzorowane przez RDLP w Toruniu, wraz z wytycznymi ochronnymi.

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej zostałem mocno zaangażowany przy typowaniu oraz inwentaryzacji siedlisk i stanowisk gatunków roślin z Załączników I i II Dyrektywy Habitowej.

W 2006 roku zostałem powołany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu na członka Regionalnego Organu Opiniodawczo-Doradczego do przeprowadzenia w roku 2006-2007 powszechnej inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory Następnie znalazłem się w organie doradczym w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy przy tworzeniu sieci Natura 2000 w województwie kujawsko-pomorskim. Samodzielnie lub we współpracy z innymi pracownikami naukowymi i doktorantami Wydziału wytyczyłem granice i sporządziłem Standardowe Formularze Danych dla siedmiu Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk. Informacje te zostały zamieszczone na stronie Ministerstwa Środowiska.

Od wielu lat jako pracownik naukowy reprezentujący UMK zasiadam w Radzie Naukowej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. W 2009 roku za tą działalność otrzymałem medal za wkład w ochronę przyrody Parku z okazji jego 30-lecia. Ponadto w 2008 roku zostałem rekomendowany przez Rektora UMK do Wojewódzkiej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko i powołany do niej Zarządzeniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2008 roku.

Inne aspekty działalności organizacyjnej

Współpraca z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych w Toruniu i Łodzi

 1. Wieloletni, czynny udział w Radzie Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Gostynińsko-Włocławskie” –wiceprzewodniczący w II kadencji,

Na przykład w 2005 roku wygłosiłem referat na otwartym posiedzeniu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Gostynińsko-Włocławskie” p.t. „Ochrona przyrody w rezerwatach Nadleśnictwa Łąck na przykładzie rezerwatu „Dąbrowa Łącka”

 1. Konsultacje na temat gospodarowania na obszarach i siedliskach chronionych, między innymi udział w posiedzeniach Komisji Założeń Planu w sprawie ustalenia założeń do sporządzania planu urządzania lasu wraz z programem ochrony przyrody i prognozą oddziaływania na środowisko,
 2. Wykłady i zajęcia terenowe dla służby leśnej i pracowników na temat: „Rośliny chronione, rzadkie i zagrożone w lasach Nadleśnictw: Kowal, Włocławek, Gniewkowo, Runowo i Brodnica,
 3. Wykłady i zajęcia terenowe dla służby leśnej i pracowników na temat siedlisk roślinnych i gatunków chronionych w nadleśnictwach: Lutówko, Zamrzenica, Czersk, Trzebciny, Tuchola, Włocławek, Płock, Gostynin, Gniewkowo i Skrwilno,
 4. Udział w zaprojektowaniu ścieżek edukacji leśnej: „Łuba” i „Kukawy” w nadleśnictwie Włocławek oraz opracowaniu do nich materiałów edukacyjnych,
 5. Publikacje w Biuletynie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu:

– Cyzman W., 2008, Gospodarowanie na siedliskach leśnych o znaczeniu wspólnotowym, Biuletyn RDLP w Toruniu, nr 3 (48), rok XI, wyd. RDLP w Toruniu,

– Cyzman W., 2008, Nowy program dla leśnego kompleksu promocyjnego „Bory Tucholskie”, Biuletyn RDLP w Toruniu, nr 4 (49), rok XI, wyd. RDLP w Toruniu,

 

Działalność edukacyjna

Współpraca ze szkołami:

– Prowadzenie zajęć terenowych z zakresu flory i zbiorowisk roślinnych oraz ochrony przyrody w Zespole Szkół nr 2 im. H Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim: 2010,2011,2012 i w latach poprzednich

– Prowadzenie zajęć terenowych z zakresu flory i zbiorowisk roślinnych oraz ochrony przyrody w I Liceum im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku: 2010,2011,2012,

– Zajęcia terenowe dla młodzieży Zespołu Szkół Zawodowych w Solcu Kujawskim z zakresu florystyki i fitosocjologii podczas akcji ekologicznych w lasach Puszczy Bydgoskiej,

 

Edukacja dorosłych

– wykład dla nauczycieli na temat: „Szata leśna województwa kujawsko-pomorskiego” -2011 – Włocławskie Centrum Edukacji Nauczycieli,

– wykłady, ćwiczenia i zajęcia terenowe z szaty roślinnej, w tym siedlisk i gatunków chronionych dla nauczycieli we Włocławskim Centrum Ekologicznym,

– publikacja multimedialna: Cyzman W. 2001,   Szata roślinna Województwa Kujawsko-Pomorskiego, /W:/ Wydanie multimedialne na płycie CD „EPOKA” (red. W. Puchacz), Wydawnictwo: Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Przysieku, Agencja Szkoleniowo-Komputerowa ACOMP

 

Podsumowanie

W podsumowaniu chcę podkreślić, że głównym celem moich prac badawczych prowadzonych po uzyskaniu doktoratu było zebranie dostatecznie szerokiego i bogatego materiału dla pełnego wykazania różnorodności zbiorowisk leśnych oraz wpływu na ich strukturę i skład florystyczny zarówno uwarunkowań siedliskowych, jak i antropogenicznych. Duża część wyników badawczych jest już zawarta w czasopismach naukowych, została przedstawiona na konferencjach naukowych i popularnonaukowych lub została opublikowanych w formie oddzielnych monografii, wymienionych powyżej. Wnioski wypływające z badań są stosowane w formie wytycznych, wdrożeń lub wskazań metodycznych w praktyce leśnej, przy wykonywaniu ocen oddziaływania na środowisko i w ochronie przyrody o znaczeniu regionalnym, krajowym i europejskim. W najbliższym czasie  zamierzam je całościowo przeanalizować i podsumować w monografii pt.   „Różnorodność zbiorowisk leśnych na tle uwarunkowań siedliskowych i antropogenicznych Pomorza i Kujaw oraz terenów przyległych”. Planuję, że będzie ona miała wymiar zarówno poznawczy, jak i praktyczny dla gospodarki leśnej i ochrony przyrody. Ponadto powinna przyczynić się do umiejętnego pogodzenia konieczności zachowania i kształtowania naturalnych lasów z celami gospodarczymi w lasach Pomorza i Kujaw.

Wiesław Cyzman, 23.05.2013                       

Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska


Wiesław Cyzman