09 maj 2013

Wiesław Cyzman – Bibliografia

Dr Wiesław Cyzman    

Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska                                                                          

 

 1. Bagdziński L., Cyzman W., Laszuk B., 1997, Podstawowe kierunki polityki ekologicznej w województwie włocławskim, / W:/ „Środowisko przyrodnicze województwa włocławskiego” (Red. nacz. S.L. Bagdziński). Wyd.: Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – praca monograficzna, str. 191-209
 2. Boiński M., Cyzman W., Załuski T.,2001, „Szata roślinna” , /W:/ Przyroda Województwa Kujawsko-Pomorskiego (red. A. Przystalski), Wydawca: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki; Wojewódzki Konserwator Przyrody
 3. Cyzman W., 1988. Nowe stanowiska Aconitum variegatum L. na obszarze Kujaw. Acta Univ. Nic. Copern. Biologia 32: 135-138.
 4. Cyzman W., 1988. Lasy liściaste uroczyska Wólka w l-ctwie Boniewo. Acta Univ. Nic. Copern. Biologia 34: 89-100.
 5. Cyzman W., 1991. Interesujące zespoły leśne w okolicach Łącka. Acta Univ. Nic. Copern. Biologia 36:94-109.
 6. Cyzman W., Rejewski M., 1992. Przekształcenia zespołów leśnych w okolicach Jeziora Rakutowskiego w latach 1969-1988. Acta Univ. Nicoloai Copern. Biologia 40:121-136.- 50 %
 7. Cyzman W., 1996, Środowisko przyrodnicze i jego ochrona w XX-leciu woj. Włocławskiego. Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Włocławek
 8. Cyzman W., 1996. Waloryzacja środowiska przyrodniczego na trasie inwestycji liniowych. Biuletyn Komisji ds. Ocen Oddziaływania Na Środowisko Nr 20, str.:2 – 8. Wyd. Min. Ochr. Środ., Zasob. Natur. i L-ctwa , Zespół ds. Edukacji Ekologicznej.
 9. Cyzman W., 1996, „Tomkowo”, /W:/ Rezerwaty województwa toruńskiego ( Red. M. Rejewski). Urząd Wojewódzki w Toruniu.
 10. Cyzman W.,1996, „ Bobrowisko”, /W:/ Rezerwaty województwa toruńskiego ( Red. M. Rejewski). Toruń.
 11. Cyzman W.,1996,       „ Kępa Bazarowa”, /W:/ Rezerwaty województwa toruńskiego (Red. M. Rejewski). Toruń.
 12. Cyzman W., , 1996, „Zbocza Dybowskie” /W:/ Rezerwaty województwa toruńskiego (Red. M. Rejewski). Toruń.
 13. Cyzman W., 1996, Szata roślinna doliny Strugi Toruńskiej na odcinku Sławkowo-Lipniczki, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa-Toruń 1996, str.:105-115
 14. Cyzman W., 1997. Charakterystyka środowiska przyrodniczego /W:/ Oceny oddziaływania dróg na środowisko (kierownik zespołu prof. dr. hab. M. Tracz) , Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa , wyd. Ekodroga Kraków, str.:108-116
 15. Cyzman W. 1997. Zbiorowiska leśne. /W:/ Szata roślinna województwa włocławskiego – zasoby , walory, zagrożenia (Red. Marian Rejewski), /W:/ „Środowisko przyrodnicze województwa włocławskiego” (Red. nacz. S.L. Bagdziński). Wyd.: Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – praca monograficzna, str. 118-127
 16. Cyzman W., (red.) Przystalski A., Balakowicz M., 1997. Ochrona przyrody jako główny cel polityki ekologicznej w województwie włocławskim.       /W:/” „Środowisko przyrodnicze województwa włocławskiego” (Red. nacz. S.L. Bagdziński). Wy: Włocławskie Towarzystwo Naukowe. – praca monograficzna str. 210-236
 17. Cyzman W., 1998, Oddziaływania autostrad na świat zwierzęcy i roślinny (Załącznik E), (W:) Wytyczne wykonywania ocen oddziaływana autostrad na środowisko /red. M.Tracz (kierownik), Bohatkiewicz J., Radosz S./, Agencja Budowy i       Eksploatacji Autostrad, Ekodroga Kraków, str.E: 1-22
 18. Cyzman W., 1998, Waloryzacja środowiska przyrodniczego na trasie inwestycji liniowych, /W:/ Poradnik przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko (Red. W. Lenart, A.Tyszecki) – wydanie książkowe artykułu z poz. 3 , zmienione i uzupełnione, Wyd. EKO-KONSULT Gdańsk, przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
 19. Cyzman W., Zatorska-Sadurska J., 1999, Wybrane problemy ocen oddziaływania gazociągów na środowisko gazociągu tranzytowego, (W:) Problemy ocen środowiskowych (red. Tyszecki A.), Wyd. Eko-Konsult, dotacja NFOŚiGW
 20. Cyzman W., 1999, Problemy oceny, ochrony i kształtowania środowiska biotycznego w otoczeniu autostrady A-1 na obszarze Kujaw, materiały z konferencji na temat „Ochrona środowiska w budowie i eksploatacji autostrad (red. A. Sadurski), Toruń 1999
 21. Cyzman W., 1999, Charakterystyka środowiska przyrodniczego, (W:), Opis stanu zagospodarowania terenu i środowiska przyrodniczego w obszarze potencjalnych oddziaływań inwestycji, (W:) Oceny oddziaływania dróg na środowisko (red. M.Tracz), Wyd. Ekodroga Kraków, na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych
 22. Cyzman W.,2001, Naturalne i zniekształcone zbiorowiska leśne w Nadleśnictwie Szubin, /W:/ Przyroda, krajobraz, kultura Pałuk (red.: Ewa Krasicka-Korczyńska), Wyd.: Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie, str.: 85-107,
 23. Cyzman W. 2001,  Szata roślinna Województwa Kujawsko-Pomorskiego, /W:/ Wydanie multimedialne na płycie CD „EPOKA” (red. W. Puchacz), Wydawnictwo: Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Przysieku, Agencja Szkoleniowo-Komputerowa ACOMP
 24. Cyzman W., 2002, Zbiorowiska roślinne rezerwatu „Olszyny Rakutowskie” i ich przemiany pod wpływem niestabilnych warunków hydrologicznych, (W:) Materiały poseminaryjne „Aktywna ochrona bioróżnorodności rezerwatu Jezioro Rakutowskie”, Wyd. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy,
 25. Cyzman W., Kamiński D., 2004, Rzeczywista i potencjalna roślinność w Kałdusie i jego otoczeniu, (W: ) Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie, Studia przyrodniczo-archeologiczne, red. W. Chudziak, (W:) Mons Sancti Laurentii, t. 2, Wyd. UMK w Toruniu,
 26. Cyzman W., Biały K., Rutkowski L., 2004, Roślinność leśna w rezerwatach i lasach gospodarczych na Kujawach, (W: ), Wycieczki geobotaniczne, Region Kujawsko-Pomorski (red. E. Krasicka-Korczyńska, M. Korczyński), Wyd. Oddział PTB w Bydgoszczy, Oddział PTB w Toruniu,
 27. Cyzman W. 2007, Szata roślinna GWPK, (W:) Zasoby przyrodnicze Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego – materiały seminaryjne, Kowal 2007.Wydawca Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy, ul. Zamkowa 11, 87 – 820 Kowal.,
 28. Cyzman W. 2008, „Delimitacja Pojezierza Gostynińskiego na tle istniejących i potencjalnych obszarów Natura 2000″.(W:), materiały seminaryjne „Obszary Specjalnej Ochrony – Natura 2000 w GWPK, Kowal-Goreń 2008.Wydawca Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy, ul. Zamkowa 11, 87 – 820 Kowal,
 29. Cyzman W., 2008, Gospodarowanie na siedliskach leśnych o znaczeniu wspólnotowym, Biuletyn RDLP w Toruniu, nr 3 (48), rok XI, wyd. RDLP w Toruniu,
 1. Cyzman W., 2008, Nowy program dla leśnego kompleksu promocyjnego „Bory Tucholskie”, Biuletyn RDLP w Toruniu, nr 4 (49), rok XI, wyd. RDLP w Toruniu,
 2. Cyzman W., Kanenberg A., 2008, Zmiany w składzie florystycznym i strukturze zbiorowisk leśnych w wybranych rezerwatach na Kujawach i Pomorzu, (W:) Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach Państwowych, Tom II, wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi
 3. Cyzman W., Kuczborski P.,2009, Rola Drwęcy w systemie ochrony przyrody Polski i Europy, XXV Dni Drwęcy, Materiały Konferencji Naukowej Nowe Miasto Lubawskie, 26. 06. 2009, str. 27 – 32,
 4. Cyzman W., Kuczborski P.,2009, Rola parku krajobrazowego w rozwoju badań naukowych i edukacji młodzieży szkół wyższych, materiały poseminaryjne, W: Formy i metody działań edukacyjnych realizowanych na terenie Parków Krajobrazowych, Konferencja ogólnopolska , Soczewka 17-18 września 2009, Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy,str. 11-18,
 5. Cyzman W., 2009, Zasięg i natężenie zmian w zespołach leśnych rezerwatu „Olszyny Rakutowskie” w latach 1969-2002, W: Zarządzanie ochroną przyrody w lasach (red. K. Kannenberg, H. Szramka), Tom.3., Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi,
 6. Cyzman W., Kuczborski P., Borysowski B., 2011, Valorisation and protection of natural landscape In the linear range of impast of investment on the ex ample of the A1motorway in the Kujawsko-Pomorskie (Waloryzacja I ochrona krajobrazu naturalnego w zasięgu oddzialywania inwestycji liniowych na przykladzie autostrady A1 w wojewodztwie kujawsko-pomorskim, str 37-51, W (Contemporary Rural Landscapes, edit by Romana Cielątkowska, Joanna Poczobut), Publisched by University of Envronmental Management in Tuchola,
 7. Cyzman W., Barcikowski A., Wojciechowska A., 2012, Wpływ nasadzeń obcych gatunków drzew na strukturę syntaksonomiczna zbiorowisk leśnych, W: Obce gatunki w lasach, red. Anderwald D., Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów,
 8. Cyzman W., 2013, Uwarunkowania siedliskowe i gospodarcze naturalnych buczyn ze związku Fagion sylvaticae na granicy zasięgu buka zwyczajnego w Polsce północnej i środkowej, W: Zarządzanie ochroną przyrody w lasach (red. K. Kannenberg, H. Szramka), Tom VIII, Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi,
 9. Cyzman W., Kowalski K., Borysowski B, Pakalski J., 2012, Dynamika populacji cisa (Taxus baccata) w wybranych rezerwatach Polski Północnej na tle badań dotyczących wymierania gatunku, W: Zarządzanie ochroną przyrody w lasach (red. K. Kannenberg, H. Szramka), Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi,
 10. Joanna Chojnacka, Wiesław Cyzman, Andrzej Nienartowicz & Miłosz Deptuła, 2010, Variability of the structure and directions in the development of heaths and psammophilous grasslands within the artillery range near the city of Toruń.  Ecological Questions vol. 12 (in press).
 11. Joanna Chojnacka, Wiesław Cyzman, Andrzej Nienartowicz & Miłosz Deptuła, 2010, Comparison of heath communities from the class Nardo-Callunetea from the Toruń Basin and other regions of Poland. Ecological Questions vol. 12 (in press).
 12. Kępczyński K., Cyzman W., 1991. Zasługujące na uwagę zespoły leśne w dolinie Wisły na odcinku Cierpice-Przyłubie. Acta Univ. Nic. Copern., Biologia 38:121-138.
 13. Kępczyński K., Cyzman W., 1991. Szata roślinna Uroczyska Koneck. Acta Univ. Nic. Copern., Biologia 38:23-70.
 14. Kępczyński K., Cyzman W., 1992. Godna uwagi szata roślinna uroczyska Grodno. Acta Univ. Nicolai Copern., Biologia 40:3-58.
 15. Kępczyński K., Cyzman W.,1992. Interesujące zbiorowiska leśne w uroczysku Kurowo, Acta Univ. Nicolai Copern., Biologia 40.
 16. Kępczyński K., Cyzman W., 1993. Interesująca szata roślinna użytkowanej gospodarczo części uroczyska „Rezerwat” w Szpetalu koło Włocławka, Acta Univ. Nicolai Copern. Biologia 42:77-106.
 17. Kępczyński K., Cyzman W., 1993. Udział koniczyny łubinowatej Trifolium lupinaster w zbiorowiskach leśnych i zaroślowych Kotliny Płockiej, Acta Univ. Nicolai Copern., Biologia 44:53,
 18. Kępczyński K., Cyzman W., 1993. Zbiorowiska leśne i zaroślowe w dolinie Tążyny. Acta Univ. Nicolai Copern., Biologia 46:1-28 ,
 19. Kępczyński K., Cyzman W., 1995, Szata roślinna projektowanego rezerwatu „Stary Zagaj” koło Skępego, Acta Univ. Nicolai Copern., Biologia 48, z. 93, str: 93-136,
 20. Kępczyński K., Cyzman W., 1998, Szata roślinna projektowanego rezerwatu „Dolina Świętego Strumienia” koło Nasiegniewa (woj. włocławskie), Acta Universitatis Nicolai Copernici, Biologia L – Nauki Matematyczno-Przyrodnicze , Zeszyt 100, str. 127-168
 21. Nienartowicz A., Cyzman W., Kunz M., Deptuła M., 2002, Różnorodność gatunkowa lasów naturalnych i odtworzonych na gruntach porolnych , /W:/ Między geografią i biologią – Badania nad przemianami środowiska przyrodniczego (zbiór prac pod red. E.Roo-Zielińskiej i J. Solona), PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Im. Leszczyckiego, Prace Geograficzne nr 179, str.:53 – 68
 22. Nienartowicz A., Cyzman W., Deptuła M., Kunz M., 2003, Species diversity and spatial heterogeneity of two forest landscapes formed under different influence of disturbances from agricultural human activity, Ecological Questions, Nicolaus Copernicus University Press Toruń, Volume 3/2003, 25-41,
 23. Załuski T., Cyzman W., 1994, Szata roślinna /W:/ Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, Informator przyrodniczo-turystyczny, Kowal 1994,
 24. Załuski T., Cyzman W., 1994, Cyzman W., 2009, aktualizacja, Szata roślinna, W: Gostynińsko-Włoclawski Park Krajobrazowy, wyd. Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, Kowal, str. 34-66,
 25. Zatorska-Sadurska J., Cyzman W., Kasprzyk K., 2005, Biologiczne podstawy oceny wpływu przedsięwzięć na obszary Natura 2000, W: Problemy Ocen Środowiskowych, kwartalnik nr 2 (29), 2005, (red. Tyszecki A), Biuro Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT, Gdańsk, str, 47 –55,

 

Monografie

 1. Cyzman W., 2003, Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Gostynińsko-Włocławskie”, przyroda, gospodarka, edukacja, turystyka, strategia działań, Wyd. Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Gostynińsko-Włocławskie”, Gostynin, Łąck, Włocławek,
 2. Cyzman W., 2010, Siedliska i szata roślinna Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny, str. 1-122, 48 tabel fitosocjologicznych oraz mapy: mapa roślinności rzeczywistej GWPK i mapa form ochrony przyrody GWPK. Wydawca GWPK, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Płocku i Starosty Płockiego, Seria: Informator Przyrodniczy

Udział w konferencjach:

1.    Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, Konferencja w dniu 08.11.2011. we Włocławku na temat: „Lasy dla zrównoważonego rozwoju” – finansowana ze srodkow NFOŚiGW w Warszawie, Wygłoszenie referatu pt. „Leśny Kompleks promocyjny Lasy Gostynińsko-Włocławskie” – historia i zasoby,
2.    Konferencja naukowej pt. „Przyroda, kultura i krajobraz regionu Pałuk (Lubostroń 16 – 18 maja 2001 ) – wygłoszenie referatu na temat „Naturalne i zniekształcone zbiorowiska leśne w Nadleśnictwie Szubin”
3.    Konferencja ogólnopolska : Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach – Tuchola 2008 – Cyzman W., Kanenberg A. Zmiany w składzie florystycznym i strukturze zbiorowisk leśnych w wybranych rezerwatach na Kujawach i Pomorzu,
4.    Konferencja ogólnopolska : Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach – Tuchola 2009- Cyzman W., Zasięg i natężenie zmian w zespołach leśnych rezerwatu „Olszyny Rakutowskie” w latach 1969-2002,
5.    Seminarium naukowe, Kowal 2008 – „Obszary Specjalnej Ochrony – Natura 2000 w GWPK, Kowal-Goreń 2008 – Cyzman W. 2008, „Delimitacja Pojezierza Gostynińskiego na tle istniejących i potencjalnych obszarów Natura 2000,
6.    Konferencja ogólnopolska: Formy i metody działań edukacyjnych realizowanych na terenie Parków Krajobrazowych, Kowal 2009 – Cyzman W., Kuczborski P., Rola parku krajobrazowego w rozwoju badań naukowych i edukacji młodzieży szkół wyższych,
7.    Konferencja naukowa z okazji XXV Dni Drwęcy, Nowe Miasto Lubawskie – 2009 , Cyzman W., Kuczborski P.,2009, Rola Drwęcy w systemie ochrony przyrody Polski i Europy,
8.    VIII Konferencja „Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie, Obce gatunki w lasach, Rogów, 29-30 marca 2012 r., Wygłoszenie referatu: Wpływ nasadzeń obcych gatunków drzew na strukturę syntaksonomiczną zbiorowisk leśnych, Wiesław Cyzman, Adam Barcikowski, Anna Wojciechowska

Bibliografia – lata 2010-2012;

 1. Cyzman W., Kuczborski P., Borysowski B., 2011, Valorisation and protection of natural landscape In the linear range of impast of investment on the ex ample of the A1motorway in the Kujawsko-Pomorskie (Waloryzacja I ochrona krajobrazu naturalnego w zasięgu oddzialywania inwestycji liniowych na przykladzie autostrady A1 w wojewodztwie kujawsko-pomorskim, str 37-51, W (Contemporary Rural Landscapes, edit by Romana Cielątkowska, Joanna Poczobut), Publisched by University of Envronmental Management in Tuchola,
 2. Cyzman W., Barcikowski A., Wojciechowska A., 2012, Wpływ nasadzeń obcych gatunków drzew na strukturę syn taksonomiczna zbiorowisk leśnych, W: Obce gatunki w lasach, red. Anderwald D., Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów,
 3. Cyzman W., Kowalski K., Borysowski B, Pakalski J., 2012, Dynamika populacji cisa (Taxus baccata) w wybranych rezerwatach Polski Północnej na tle badań dotyczących wymierania gatunku, W: Zarządzanie ochroną przyrody w lasach (red. K. Kannenberg, H. Szramka), Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi,
 4. Joanna Chojnacka, Wiesław Cyzman, Andrzej Nienartowicz & Miłosz Deptuła, 2010, Variability of the structure and directions in the development of heaths and psammophilous grasslands within the artillery range near the city of Toruń.  Ecological Questions vol. 12 (in press).
 5. Joanna Chojnacka, Wiesław Cyzman, Andrzej Nienartowicz & Miłosz Deptuła, 2010, Comparison of heath communities from the class Nardo-Callunetea from the Toruń Basin and other regions of Poland. Ecological Questions vol. 12 (in press).

Monografie

 1. Cyzman W., 2010, Siedliska i szata roślinna Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny, str. 1-112, 48 tabel fitosocjologicznych oraz mapy: mapa roślinności rzeczywistej GWPK i mapa form ochrony przyrody GWPK. Wydawca GWPK, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Płocku i Starosty Płockiego, Seria: Informator Przyrodniczy,

 

Prace, które nie znajdują się na liście bibliografii pracowników UMK

 

 1. Cyzman W., Modrzejewska M., 2004, Rezerwaty przyrody Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, wyd. Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, str. 3-71,
 1. Cyzman W., Kamiński D., 2004, Rzeczywista i potencjalna roślinność w Kałdusie i jego otoczeniu, (W: ) Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie, Studia przyrodniczo-archeologiczne, red. W. Chudziak, (W:) Mons Sancti Laurentii, t. 2, Wyd. UMK w Toruniu, str. 113-127
 1. Cyzman W., Kuczborski P.,2009, Rola Drwęcy w systemie ochrony przyrody Polski i Europy, XXV Dni Drwęcy, Materiały Konferencji Naukowej Nowe Miasto Lubawskie, 26. 06. 2009, str. 27 – 32,
 2. Cyzman W., Kuczborski P.,2009, Rola parku krajobrazowego w rozwoju badań naukowych i edukacji młodzieży szkół wyższych, materiały poseminaryjne, W: Formy i metody działań edukacyjnych realizowanych na terenie Parków Krajobrazowych, Konferencja ogólnopolska , Soczewka 17-18 września 2009, Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy,str. 11-18,
 1. Cyzman W., 2008, Gospodarowanie na siedliskach leśnych o znaczeniu wspólnotowym, Biuletyn RDLP w Toruniu, nr 3 (48), rok XI, wyd. RDLP w Toruniu,
 1. Cyzman W., 2008, Nowy program dla leśnego kompleksu promocyjnego „Bory Tucholskie”, Biuletyn RDLP w Toruniu, nr 4 (49), rok XI, wyd. RDLP w Toruniu,
 2. Głazek T., Cyzman W., Piekutowska A., Wnuk Z., Kuźniewski E., Rola J., 1981, Rozmieszczenie niektórych gatunków chwastów segetalnych na terenie województwa kieleckiego, Wyd. Dział Informacji i Wydawnictw Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego, str. 1-14, oraz 7 mapek,
 3. Głazek T., Cyzman W., Piekutowska A., Wnuk Z., Kuźniewski E., Rola J., 1981, Rozmieszczenie niektórych gatunków chwastów segetalnych na terenie województwa radomskiego, Wyd. Dział Informacji i Wydawnictw Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego, str. 1-14, oraz 7 mapek
 1. Zatorska-Sadurska J., Cyzman W., Kasprzyk K., 2005, Biologiczne podstawy oceny wpływu przedsięwzięć na obszary Natura 2000, W: Problemy Ocen Środowiskowych, kwartalnik nr 2 (29), 2005, (red. Tyszecki A), Biuro Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT, Gdańsk, str, 47 –55,
 2. Załuski T., Cyzman W., 1994, Cyzman W., 2009, aktualizacja, Szata roślinna, W: Gostynińsko-Włoclawski Park Krajobrazowy, wyd. Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, Kowal, str. 34-66

Monografie

 1. Cyzman W., 2003, Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Gostynińsko-Włocławskie”, przyroda, gospodarka, edukacja, turystyka, strategia działań, Wyd. Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Gostynińsko-Włocławskie”, Gostynin, Łąck, Włocławek, str 3-157, oraz załączniki: „Przewodnki turystyczny”, str. 1-16 i „Mapa przyrodnicza LKP „Lasy Gostynińsko-Włoclawskie”,

Opracowanie popularno-naukowe (albumowe):

Bargiel J., Beszterda P., Chrzanowski T., Cieszyński R., Cyzman W., Gnaciński A., Meyer D., Niesłuchowski L., Oslowska M., Piotowski M., Stańczak K., Stetkiewicz A., Ziembicki M., 2005, Leśne dziedzictwo Pomorza i Kujaw, RDLP Toruń,


Wiesław Cyzman