23 lip 2010

Różnorodność szaty roślinnej na terenie Kotliny Toruńskiej

Niniejsze opracowanie jest rozszerzoną wersją artykułu na temat „Szaty roślinnej Kotliny Toruńskiej”, który ukaże się wkrótce w monografii Kotliny Toruńskiej. Przedstawiam w nim, nigdzie dotychczas nie publikowane wyniki mojej pracy doktorskiej z 1992 roku pod tytułem „Zróżnicowanie zbiorowisk leśnych i zaroślowych w Kotlinie Toruńskiej i Kotlinie Płockiej”. Wyniki w niniejszym opracowaniu obejmują jedynie Kotlinę Toruńską, ale często odnoszę się przy ich omawianiu do innej części Pradoliny Toruńsko – Eberswaldzkiej – Kotliny Płockiej.

W artykule uwzględniłem zmiany w klasyfikacji i systematyce zbiorowisk roślinnych jakie wprowadzono w ostatnich dwóch dziesięcioleciach. Oparłem się przy tym głównie na „Przewodniku do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski” W. Matuszkiewica (2001). Zakres tematyki rozszerzyłem o zbiorowiska nieleśne. W wynikach badań uwzględniłem również prace naukowe i ekspertyzy obejmujące Kotlinę Toruńską, które ukazały się po 1992 roku. Pozycji tych było ponad 100. Spis literatury obejmuje większość z nich. Te, które wykorzystałem bezpośrednio na potrzeby niniejszego opracowania
są zaznaczone kolorem niebieskim

Ponieważ jednym z celów niniejszej pracy jest cel edukacyjny, zamieściłem w niej tabele zawierające systematykę i krótką charakterystykę poszczególnych grup syntaksonomicznych, których występowanie zostało stwierdzone na terenie Kotliny Toruńskiej. Korzy-stałem przy tym w bardzo dużym zakresie z „Przewodnika do oznaczania zbiorowisk roślin-nych Polski” W. Matuszkiewicza (2001). Opisy, wykaz gatunków charakterystycznych, wy-różniających i dominantów zostały dostosowane do uwarunkowań lokalnych Kotliny Toruńskiej.

Opracowanie moje kierowane jest zarówno do specjalistów z dziedziny fitosocjologii, jak też do praktyków zajmujących się gospodarką leśną i rolną oraz ochroną przyrody. Może być wykorzystane jako pomoc dydaktyczna na przyrodniczych kierunkach studiów oraz w trakcie szkoleń leśników, rolników i przedstawicieli innych zawodów związanych z przyrodą na terenie Kotliny Toruńskiej, ale nie tylko.

Cały artykuł dostępny jest tutaj.


Wiesław Cyzman

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *